Newsletter

 
Subskrybuj Wypisz


 
Statut
 
STATUT ZWIĄZKU PRACODAWCÓW-DZIERŻAWCÓW I WŁAŚCICIELI ROLNYCH z dnia 11.05.2015 r.

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

par.1. Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych zwany dalej Związkiem jest organizacją społeczno-zawodową skupiającą  pracodawców, w tym przede wszystkim dzierżawców, właścicieli rolnych i rolników  prowadzących działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie m.in. przetwórstwa płodów rolnych; będących jednocześnie pracodawcami – zarówno osobami fizycznymi, jak i osobami fizycznymi działającymi w formie spółek, jak też osób prawnych, reprezentowanych w sposób określony w mniejszym statucie.

par.2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy o organizacjach pracodawców, w swej dzielności respektując w pełni istniejący porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej.

par. 3. Związek jest niezależny od organów administracji publicznej oraz innych organizacji politycznych i społecznych i działa wyłącznie w interesie i na rzecz swych członków, ich środowiska oraz rozwiązywania problemów polskiego rolnictwa.

par.4. Siedzibą Związku jest miasto Bydgoszcz, a terenem działania obszar (województwa kujawsko-pomorskiego) Polski i Unii Europejskiej.

par.5. Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

par.6. Związek w granicach określonych potrzebą realizacji swoich (swych) statutowych celów może współdziałać z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi oraz przystępować do federacji, konfederacji pracodawców, a także innych organizacji skupiających organizacje na zasadzie dobrowolnego członkostwa. (działających na rzecz dzierżawców nieruchomości rolnych skarbu państwa ).

par.7. Związek na prawo posiadać i używać pieczęci, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

par.8. Na zasadach określonych przepisami prawa Związek może prowadzić działalność gospodarczą.
par.9. Związek opiera swą działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków, mogąc zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
CELE DZIAŁANIA ZWIĄZKU I ŚRODKI ICH REALIZACJI

par.10. Celem Związku jest:
1. Ochrona prawa i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także wobec Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa,
2. Współpraca z instytucjami i organizacjami finansowymi, których zasadniczym celem jest obsługa rynku rolnego oraz innych podmiotów gospodarczych,
3. Prowadzenie wszelkich działań zmierzających do unowocześnienia produkcji rolnej swoich członków, a także tworzenie możliwości poprawy warunków pracy zatrudnionych pracowników,
4. Pomoc organizacyjna, specjalistyczna i prawna członkom Związku,
5. Propagowanie zasad etyki zawodowej pracodawców, dobrych obyczajów gospodarczych, upowszechnianie przykładów pozytywnych postaw,
6. Integracja środowiska pracodawców będących m.in.  dzierżawcami i właścicielami rolnymi, oraz firm z sektora agrobiznesu,
7. Współpraca z międzynarodowymi organizacjami  i instytucjami,
(pomocowymi oraz organizacjami zrzeszającymi)
8. Prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia eksportu produktów rolnych poprzez inicjowanie kontaktów gospodarczych z podmiotami zagranicznymi.
9. Dążenie do:
a. poprawy i stabilizacji warunków rozwoju polskiego rolnictwa i jego otoczenia gospodarczego,
b. stabilizacji polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec gospodarki rolnej, zgodnie z interesem podmiotów gospodarczych działających w sferze rolnictwa,
c. właściwego kształtowania kierunku przekształceń własnościowych oraz prawno-organizacyjnych w polskim rolnictwie i jego otoczeniu oraz korzystnych dla tej sfery ekonomicznej zasad obrotu gospodarczego.
10. Promocja konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw z sektora agrobiznesu,
11. Doskonalenie kadr pracodawców pod kątem wymagań współczesnej, nowoczesnej gospodarki rynkowej i konfrontacji z gospodarkami innych krajów Unii Europejskiej  i świata,
12. Działania na rzecz promowania zatrudnienia oraz aktywizacji kobiet i osób niepełnosprawnych,
13. Działania na rzecz innowacyjności sektora MMŚP, szczególnie na obszarach wiejskich,
14. Tworzenie partnerstw na rzecz rozwoju lokalnego i promowania idei partnerstwa,
15. Działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
16. Tworzenie klastrów gospodarczych, sieci współpracy oraz partnerstw m.in. na potrzeby  Europejskich Partnerstw Innowacji,
17. Działania na rzecz aktywizacji zawodowej, w tym osób młodych wchodzących na rynek pracy,
18. Transfer innowacji i dobrych praktyk do sektora agrobiznesu, m.in. dzięki współpracy transnarodowej oraz ze środowiskiem naukowym.

par.11. Cele powyższe Związek osiągnąć zamierza poprzez:
1. Współdziałanie z Agencją w rozwiązywaniu grupowych indywidualnych spraw członków Związku, wraz z możliwością wystąpienia do Agencji z propozycją zawarcia umowy regulującej szczegółowo wzajemnej stosunki Agencji i ogół dzierżawców oraz administratorów nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, a także reprezentowanie członków Związku w negocjacjach dotyczących ich indywidulanych  spraw (stosunków) z Agencją.
2. Organizowanie wymiany doświadczeń gospodarczych i społecznych pomiędzy członkami Związku  oraz innymi podmiotami instytucjami.
3. Organizowanie współdziałania członków Związku w prowadzeniu działalności gospodarczej we wszelkich formach.
4. Podejmowanie wspólnych działań w zakresie obrotu gospodarczego.
5. Oddziaływanie na tworzenie polityki państwa i samorządów terytorialnych wobec rolnictwa i przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie  i jego otoczeniu gospodarczym, a także w sprawach dotyczących problematyki zatrudnienia w sferze rolnictwa poprzez formułowanie wniosków, propozycji i uwag wobec procesów stanowienia i stosowania prawa oraz kształtowania zasad obrotu gospodarczego dla potrzeb organów władzy administracji publicznej oraz działających w parlamencie i organach samorządowych. ( ugrupowań politycznych.)
6. Pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności członków Związku  również w formie elektronicznej.
7. Organizowanie i prowadzenie dla członków Związku: doradztwa biznesowego, szkoleń, pomocy technicznej i organizacyjno-prawnej oraz realizacja badań i prognozowanie rynku, a także udzielanie pomocy w prowadzaniu negocjacji ze związkami zawodowymi.
8. Współpracę z innymi organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz innymi podmiotami  gospodarczymi, zwłaszcza związanych z gospodarką rolną i jej otoczeniem.
9. Koordynowanie działań gospodarczych członków Związku.
10. Upowszechnianie informacji o sytuacji w polskim rolnictwie o oraz własnych działaniach w tym zakresie.
11. Prowadzenie działalności gospodarczej przez Związek, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
12. Inicjowanie i prowadzenie badań, analiz i ekspertyz  oraz projektów dla potrzeb MMŚP w zakresie rynku pracy i jego monitorowania głównie  na obszarach wiejskich.
13. Prowadzenie kampanii informacyjnych  i społecznych  dla pracodawców, firm agrobiznesu oraz ogółu społeczeństwa.
14. Upowszechnianie nowych form zatrudnienia i metod organizacji pracy.
15. Stworzenie i udostępnienie internetowej platformy wymiany informacji dla pracodawców oraz pracowników – szczególnie sektora rolnego, wraz z umożliwieniem łatwego transferu wiedzy o nowych technologiach i zdobyczach nauki z jednostek naukowo-badawczych do MMŚP.
16. Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów oraz seminariów dla kadry menadżerskiej oraz pracowników z zakresu funkcjonowania sektora MMŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego oraz innych wg. zdiagnozowanych potrzeb.
17. Upowszechnienie wiedzy i dobrych praktyk oraz transferu wiedzy na temat Wspólnej Polityki Rolnej i Funduszy Strukturalnych oraz innowacji.


Par. 12  Związek może prowadzić działalność gospodarczą dla realizacji celów statutowych  w n/w obszarach: 

18.11.Z - Drukowanie gazet
18.12.Z - Pozostałe drukowanie
18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
58.11.Z - Wydawanie książek
58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza
62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i  podobna działalność
63.12.Z - Działalność portali internetowych 
63.91.Z - Działalność agencji informacyjnych
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem Pracowników
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana


ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ZWIĄZKU  ICH OBOWIĄZKI I PRAWA

par.13. Członkiem zwyczajnym Związku może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która na podstawie właściwego tytułu prawnego jest dzierżawcą lub właścicielem nieruchomości rolnych lub przedsiębiorcą , bez względu na poglądy polityczne, przynależność do partii politycznych i innych organizacji, jeśli przy prowadzeniu działalności gospodarczej zatrudniają pracowników. Powyższe dotyczy także odpowiednio każdego ze wspólników spółki cywilnej. (nie  posiadającej osobowości prawnej).

par.14. Członkiem zwyczajnym Związku może być także spełniająca warunki określone w paragrafie poprzedzającym osoba prawna. W tym przypadku działa ona w Związku poprzez swoje organy lub swego pełnomocnika,
( ustanowionego zgodnie z postanowieniami wewnątrz aktu regulującego działania tego podmiotu (statut, umowa spółki z o.o. itp.).

par15. Członkiem wspierającym Związku może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje udzielanie regularnej pomocy w dowolnej formie na rzecz Związku.( Przepis par.13 Statutu zdanie drugie stosuje się odpowiednio. )


par.16. Członkowie związku mają prawo do:
1. czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Związku, z wyłączeniem członków wspierających,
2. uczestniczenia w pracach Związku,
3. uzyskiwania pełnej informacji o działaniach organów Związku,
4. korzystania z pomocy i doradztwa Związku przy prowadzeniu swoich gospodarstw  i przedsiębiorstw, a także w razie potrzeby prowadzenia negocjacji lub sporów ze związkami zawodowymi,
5. zgłaszania do organów Związku wniosków w sprawach dotyczących działalności Związku oraz innych spraw związanych z prowadzoną dzielnością gospodarczą.


par.17. Członkowie Związku są zobowiązani:
1. stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Związku,
2. realizować cele i zadania Związku,
3. prowadzić działalności gospodarczą w sposób rzetelny, etyczny i zgodny z dobrze pojętym interesem polskiego rolnictwa, a także Skarbu Państwa, jako właściciela dzierżawionych nieruchomości,
4. dbać o postrzeganie prawa pracy i przepisów BHP w stosunku do zatrudnionych pracowników,
5. brać czynny udział w pracach Związku i jego organów,
6. terminowo i we właściwej wysokości opłacać składki członkowskie. 

par.18. Prawa członkowskie w pełnym zakresie posiadają członkowie zwyczajni Związku, wywiązując się z określonych w paragrafie poprzedzającym obowiązków. Powstanie zaległości w opłacaniu składek członkowskich, o których mowa par.17 pkt.6 Statutu przez okres dłuższy niż jeden rok, wyłącza od korzystania z biernego prawa wyborczego, natomiast zaległość dwuletnia wyklucza od wszelkich form aktywnego udziału w Walnym Zebraniu: prawo wyborcze bierne i czynne oraz prawo głosowania oraz jest powodem do skreślenia Członka z listy Członków.

par.19. Wnioski o przyjęcie w poczet członków Związku składa się bezpośrednio do Zarządu Związku, który podejmuje decyzję w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Od tej decyzji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku.

par.20. Zarząd Związku może zawiesić członka Związku w jego prawach, gdy:
1. trwale nie bierze udziału w pracach Związku,
2. nie opłaca składek członkowskich dłużej niż 6 miesięcy,
3. działa na szkodę Związku,
4. toczy się przeciwko członkowi – osobie fizycznej – postępowanie karne lub karno-skarbowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, lub na tle nawiązywanych stosunków pracy z pracownikami.

par.21. Walne zebranie Członków Związku może wykluczyć członka Związku jeżeli po zawieszeniu w prawach członkowskich przez Zarząd z powodów określonych w par. 20 Statutu pkt.1-3, nie ustały powody zawieszenia. Walne Zebranie Członków wyklucza z grona członków Związku osobę prawomocnie skazaną na przestępstwa gospodarcze lub umyślne przestępstwo karno-skarbowe.

par.22. Członkostwo w Związku  wygasa w razie zaprzestania wykonania przez Członka  Związku (Stowarzyszenia) obowiązków dzierżawcy lub sprzedaży gospodarstwa rolnego.

par.23. Członkostwo wygasa także w razie śmierci osoby fizycznej  lub likwidacji osoby prawnej.

par.24. W razie podstaw do wygaśnięcia członkostwa określonych w par.22 lub 23 Statutu w zakresie dotyczącym osoby prawnej, gdy osoba fizyczna, której członkostwo powinno wygasnąć, lub reprezentant osoby pranej o której mowa w par.23 pełni funkcję z wyboru w organach Związku, ich mandaty mogą trwać do końca kadencji, chyba, że Walne Zebranie postanowi inaczej.

Rozdział IV
ORGANY ZWIĄZKU

par.25. Organami związku są:
1. Walne Zebranie Członków Związku, zwany dalej „Zebraniem”,
2. Zarząd Związku,
3. Komisja Rewizyjna Związku.

par.26. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

par.27. Najwyższą władzą Związku jest Walne Zebranie Członków, zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku kalendarzowym nie później niż do 25 marca. (nie wcześniejszym niż 30 dni przed i nie późniejszym niż 3 miesiące po upływie roku od daty ostatniego Walnego Zebrania.)

par.28. W Zebraniu uczestniczą wszyscy Członkowie Związku korzystający z pełni praw członkowskich, a także z głosem doradczym przedstawiciele osób prawnych będących członkami wspierającymi Związek oraz zaproszeni goście.

par.29. Zebranie jest władne podejmować prawomocne uchwały oraz dokonywać wyboru organów Związku, jeśli w jego obradach bierze udział, co najmniej 50% członków korzystających z pełni praw członkowskich zgodnie z par.18 Statutu.

par.30. Zarząd wyznaczając termin zebrania, może postanowić o wyznaczeniu terminu ponownego na wypadek, gdyby w pierwszym terminie Zebrania nie doszło do skutku z uwagi na brak wymaganego w myśl paragrafu poprzedzającego quorum. Drugi termin może być wyznaczony, co najmniej 1 godzinę po terminie pierwotnym. Zebranie, które dochodzi do skutków w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych.

par.31. Uchwały w trakcie Zebrania zapadają zwykle większością głosów jego uczestników. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady, za wyjątkiem głosowań przeprowadzanych w trybie głosowania tajnego.

par.32. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Związku wymaga, co najmniej 50% głosów uczestniczących w Zebraniu.

par.33. Uchwała Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym za wyjątkiem:
1. uchwał w sprawach personalnych przekazanych do decyzji Zebrania przez przepisy Statutu lub wolą uczestników Zebrania,
2. innych uchwał, jeżeli Zebranie większością, co najmniej 50% uczestników postanowiło przeprowadzić głosowanie tajne. Wniosek o przeprowadzenie głosowania tajnego może zgłosić przewodniczący obrad lub grupa, co najmniej 5 uczestników Zebrania.

par.34. O terminie miejsca i planowanym porządku obrad Zebrania Zarząd zawiadamia członków Związku, na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem  Zebrania Walnego (odbycia obrad), za pomocą pism poleconych.
(przekładając także sprawozdanie ze swej rocznej działalności.)

par.35. Do zakresu działań Walnego Zebrania należy:
1. uchwalenie Statutu i jego zmian,
2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
3. ocena działalności Związku oraz jego organów, a także udzielnie tym organom absolutorium,
4. uchwalenie programu działania Związku,
5. uchwalenie preliminarza wpływów i wydatków Związku na okres każdego roku oraz wskazówek, co do sposobu jego realizacji przez Zarząd,
6. uchwalenie liczebności organów Związku oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
7. wybór Prezesa Związku, który jest jednocześnie Prezesem Zarządu,
8. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
9. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Związku,
10. podejmowanie innych uchwał dotyczących Związku i jego bieżącej działalności, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompletacji innych organów, w tym szczególności dotyczących współpracy oraz przystępowania do innych organizacji, określonych w par.6 Statutu. 

par.36. W razie uchwalenia przez Walne Zebranie absolutorium dla władz Związku lub ich poszczególnych członków, wybór władz (poszczególnych członków) przeprowadza się niezależnie od biegu terminu z par.26 Statutu.

par.37. Obrady Zebrania odbywają się w oparciu o uregulowania „ Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Związku”, który stanowi załącznik do Statutu.

par.38. Wybory organów Związku odbywają się według zasad określonych w „Regulaminie wyboru organów Związku”, który stanowi załącznik do Statutu.

par.39. Zarząd jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie na pisemne  żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej jednej trzeciej członków korzystających z pełni praw członkowskich.

par.40. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd nie jest obowiązany przekładać sprawozdania ze swej dzielności, chyba, że żądanie jego przedstawienia obejmował wniosek o zwołanie Zebrania, lub jednym z zadań tego Zebrania mają być wybory nowego Zarządu. W planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Zarząd umieszcza wyłączenie sprawy zgłoszone we wniosku o jego zwołanie. Zebranie może poszerzyć tak określony porządek obrad o dalsze punkty.

par.41. Zarząd wybierany jest przez Zebranie Członków w głosowaniu tajnym,  w liczbie od 3 do 7 osób. Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona jednego wiceprezesa. 

par.42. Prezesem Zarządu jest Prezes Związku, wybrany przez Zebranie przed wyborami pozostałych członków Zarządu.

par.43. 
1. Prezes Zarządu kieruje pracami tego organu oraz bieżącą działalnością całego Związku.
2. Oświadczenie woli w imieniu Związku składa Prezes Zarządu, a w przypadku jego nieobecności wiceprezes Zarządu,
3. Postanowienie te nie naruszają treści par.66 Statutu.

par.44. Odwołanie członka Zarządu – z wyjątkiem Prezesa – w toku kadencji może nastąpić na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania tajnego, większością ¾ głosów pozostałych członków Zarządu.

par.45. Zasady kooptacji członków Zarządu, a także Komisji Rewizyjnej na wakujące w toku kadencji mandaty, reguluje „Regulamin wyboru organów Związku”.

par.46. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 2 m-ce.  (w miesiącu.)

par.47. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w sposób ustalony w regulaminie obrad Zarządu, ustalonym na jego pierwszym posiedzeniu.

par.48. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy składu Zarządu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos prowadzącego obrady. 

par.49. Zarząd realizuje podstawowe cele i zdania Związku, określone w Statucie oraz uchwałach Walnych Zebrań Członków Związku oraz reprezentuje Związek na zewnątrz.

par.50. Zarząd realizuje preliminarz wpływów i wydatków Związku, a także sprawuje bieżący zarząd funduszy i majątku Związku. W tym celu m. in. Zarząd uchwala wysokość składek oraz sposób wnoszenia składek członkowskich przez członków Związku.

par.51. Zarząd decyduje także w wszystkich ważnych sprawach dotyczących Związku i jego działalności, nie zastrzeżonych do decyzji Zebrania.

par.52. Zarząd utrzymuje bezpośredni bieżący kontakt z Członkami Związku, zbierając ich wnioski, uwagi i stanowiska oraz przekazując informacje o pracach Związku, a także dotyczące  działalności gospodarczej.

par.53. Zarząd może powołać Biuro Związku oraz zatrudnić jego pracowników, jako swój aparat pomocniczy. Określa wówczas zasady działania Biura, wynagrodzenie jego pracowników w ramach preliminarza wpływów i wydatków. Prezes Zarząd jest wobec pracowników Biura kierownikiem zakładu pracy  w rozumieniu przepisów prawa pracy.

par.54. Zarząd stosownie do uchwał Walnego Zebrania może bezpośrednio podejmować czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Związek.

par.55.  Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku wybieranym przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym w liczbie od 3 do 5 osób.

par.56. Komisja Rewizyjna bada sprawozdania Zarządu z wykonania preliminarza wpływów i wydatków, gospodarowania majątkiem Związku oraz wykonania bieżących zadań organizacyjnych, a w razie potrzeby, także sprawozdanie z wyników prowadzonej działalności gospodarczej.

par.57. Komisja Rewizyjna może badać każdy z powyższych aspektów działania Zarządu w toku kadencji, a także badać pracę Biura Związku oraz zakładów prowadzących działalność gospodarczą Związku.

par.58.  W celu wykonania zadań określonych w paragrafie poprzednim Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu oraz Biura Związku wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością Związku oraz przeprowadzać rozmowy z członkami Zarządu i pracownikami Biura dla uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień. Dotyczy to odpowiednio badania działalności zakładów prowadzących działalność gospodarczą Związku.

par.59. Sprawozdania wskazane w par.57 Statut Zarząd jest obowiązany przedłożyć Komisji Rewizyjnej co najmniej w terminie ustalonym w par.36 Statutu.

par.60. Ocenę wynikającą z kontroli przeprowadzonych stosownie do treści paragrafów poprzednich Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków Związku wraz z własnymi wnioskami.

par.61. Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wybiera ona ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę oraz uchwala regulamin prac. Dla wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może przyjmować wewnętrzne plany kontroli. 

par.62. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 jej składu. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
 
par.63. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym. W związku z tym Prezes Zarządu jest obowiązany zawiadomić go o zwoływanych posiedzeniach tego organu, w trybie właściwym dla powiadamiania członków Zarządu.

par.64. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Związku ani pracownikami Związku.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK ZWIĄZKU

par.65. Majątek Związku powstaje z:
1. składek członkowskich,
2. darowizn,
2. dobrowolnych wpłat członków Związku,
3. przychodów z działalności gospodarczej,
4. z innych wpływów. 
Dochód z działalności gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

par.66. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają:
1. w sprawach bieżącego zarządu – Prezes Związku jednoosobowo, (Wraz z jednym  z członków zarządu)
2.  w sprawach nabycia, lub zbywania nieruchomości lub dokonywania czynności obciążających majątek związku powyżej  przychodów na  dany rok (kwoty uchwalonej przez Walne Zebranie Członków) określonych w każdorocznym preliminarzu finansowym  (wpływów i wydatków)  – Prezes  i dwóch członków Zarządu na podstawie uchwały  pozytywnie zaopiniowanej przez Komisję Rewizyjną Związku.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

par.67.  Rozwiązanie Związku oraz zmiana jego Statutu  może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Związku, podjętej przez obecność, co najmniej 50% członków korzystających z pełni praw członkowskich w  Związku, większością nie mniejszą niż ¾ obecnych na Zebraniu. Warunkiem podjęcia przez Zebranie rozpatrywania sprawy rozwiązania Związku jest zaproponowanie podjęcia takiej uchwały w zawiadomieniach o zwołaniu Zebrania, rozsyłanych stosowanie do par.36. Statutu. 

par.68. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Walne Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Związku oraz powołuje jego likwidatorów.
 
 
cofnij


Ostatnia aktualizacja: 2019-01-10
Copyright © Związek Pracodawców i Właścicieli Rolnych 2007
KIGNET - Izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

projekt i wykonanie: VST Agencja Reklamowa Bydgoszcz pozycjonowanie bydgoszcz