Dofinansowanie ZUS 2022 na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy do 300 000 zł! Wymagany wkład własny tylko 20%

Dofinansowanie ZUS 2022 na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy do 300 000 zł! Wymagany wkład własny tylko 20%
28.04.2022
Aktualności

Prowadzisz przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne i zależy Ci na bezpieczeństwie pracowników? Chcesz zastosować nowsze rozwiązania zapewniające maksimum skuteczności w zakresie BHP, jak na przykład: wymiana oświetlenia w magazynach i oborach, ograniczenie hałasu, lepsza wentylacja, osłony maszyn? A to tylko niektóre elementy, które możesz dofinansować środkami z dotacji, poprawiając tym samym jakość i wydajność pracy.

Przedmiot dofinansowania
Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej.

Warunki udziału w konkursie
Do konkursu może przystąpić płatnik składek, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne;
 • nie zalega z opłacaniem podatków;
 • nie znajduje się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Termin składania wniosków o dofinansowanie

6 czerwca – 8 lipca 2022 r

Wysokość dofinansowania

Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

 • dla działań inwestycyjnych – 299 000,00 zł, 
 • dla działań inwestycyjno-doradczych – 300 000,00 zł, w tym: 299 000,00 zł na działania inwestycyjne, 1000,00 zł dla działań doradczych.

Procentowa wysokość dofinansowania ZUS wynosi w obu przypadkach 80% wartości projektu. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi 10 000,00 zł. Podane kwoty dofinansowania są kwotami brutto.

Źródło: bip.zus.pl, Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630