Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego z dnia 6 i 7 lipca 2020 r.

Komunikat prasowy z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego z dnia 6 i 7 lipca 2020 r.
10.07.2020
Aktualności

Przedstawiamy komunikat prasowy z dnia 07.07.2020 r. z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego. Tematy główne: opinia komisji AGRI ws. sprawozdania „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – Jak finansować Zielony Ład”; wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI, i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu.

Tematy główne:

  • opinia komisji AGRI ws. sprawozdania „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – Jak finansować Zielony Ład”;
  • wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI, i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu.

W dniach 6 i 7 lipca 2020 r. miało miejsce posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego, na którym posłowie głosowali nad projektem opinii komisji AGRI dotyczącym sprawozdania Komisji Budżetowej (BUDG) i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) pt. „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy – Jak finansować Zielony Ład”[1]. Oprócz tego eurodeputowani przeprowadzili wymianę poglądów na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu z przedstawicielami Komisji Europejskiej.


Sprawozdanie „Jak finansować Zielony Ład” jest sprawozdaniem z własnej inicjatywy przyjętym wspólnie przez dwie komisje: Komisję Budżetową i Komisję Gospodarczą. Jako że Zielony Ład jest strategią, która w bardzo dużym stopniu dotyczy rolnictwa, Komisja AGRI przygotowała opinię dla sprawozdania komisji BUDG i ECON, mając na celu zagwarantowanie, że ostateczny dokument zaakcentuje silną pozycję rolnictwa i obszarów wiejskich oraz zapewni odpowiednie finansowanie dla Wspólnej Polityki Rolnej. Do projektu opinii AGRI złożono łącznie 58 poprawek, po czym sprawozdawca wspólnie z kontrsprawozdawcami przedstawił 6 poprawek kompromisowych. Najważniejsze punkty zawarte w opinii AGRI to podkreślenie potrzeby utrzymania budżetu WPR na niezmniejszonym poziomie oraz wskazanie, że dodatkowe zobowiązania wynikające z Zielonego Ładu powinny być finansowane z dodatkowych środków. Ponadto w projekcie opinii zauważono problem nieuczciwej konkurencji, który stoi przed unijnym sektorem rolno-spożywczym w związku z importem z krajów trzecich produktów niespełniających wysokich wymogów bezpieczeństwa żywności, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt stosowanych w Unii Europejskiej. Opinię przyjęto 37 głosami przy 8 głosach sprzeciwu i 3 wstrzymujących się.

Kolejny punkt agendy dotyczył przepisów przejściowych w sprawie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w 2021 r. Na podstawie tego sprawozdania komisja AGRI w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjęła w głosowaniu decyzję o przystąpieniu do nieformalnych negocjacji trójstronnych (tzw. trylogu) z Komisją Europejską i Radą Unii Europejskiej. Ta decyzja musiała następnie zostać zatwierdzona przez całe zgromadzenie parlamentarne.

Zgodnie z procedurą przewidzianą w regulaminie Parlamentu Europejskiego, poseł sprawozdawca zdaje komisji parlamentarnej sprawozdanie z negocjacji międzyinstytucjonalnych. Poseł sprawująca tę funkcję wyraziła na posiedzeniu AGRI w dniu 6 lipca swoje przekonanie, że Parlament znajdzie wspólną drogę z Komisją Europejską i Radą UE, w której przewodnictwo z początkiem lipca objęła prezydencja niemiecka. Głównym punktem spornym jest obecnie długość okresu przejściowego między starą a nową WPR: podczas gdy posłowie Parlamentu Europejskiego osiągnęli porozumienie co do dwóch lat, Komisja Europejska opowiada się za jednym rokiem. Ostatnie negocjacje trójstronne w tej sprawie odbędą się po podjęciu decyzji w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF), po czym uzgodniony tekst będzie musiał zostać zatwierdzony przez komisję AGRI na przełomie września i października i przyjęty w pierwszym czytaniu na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego.

Ostatnim punktem agendy była wymiana poglądów z przedstawicielami Komisji Europejskiej (DG AGRI, i DG TRADE) na temat sytuacji w unijnym sektorze wołowiny, cielęciny i drobiu. Przedstawiciele KE opisali sytuacje na poszczególnych rynkach: sektor wołowiny, który ze względu na zamknięcie sektora HoReCa (sektor hotelarski oraz gastronomiczny) utracił rynki zbytu produktów mięsnych wysokiej jakości, w ostatnim czasie odbudowuje się dzięki ponownemu otwarciu tego sektora. Komisja Europejska wprowadziła w kwietni 2020 r. specjalny środek pomocowy: dopłaty do prywatnego przechowywania, co pozwoliło na okresowe zdjęcie nadwyżki produkcyjnej z rynku. Sektor drobiu także poniósł ogromne straty w związku z zamknięciem sektora HoReCa, przy czym krajem, który najbardziej ucierpiał podczas epidemii była Polska – największy producent drobiu w Unii Europejskiej. Przedstawiciel Komisji Europejskiej podkreślił, że rynek powoli odbudowuje się, jednak KE pozostaje czujna na możliwe negatywne konsekwencje brexitu.

Grupa EKR stoi na stanowisku, że Komisja Europejska powinna była wprowadzić środki kryzysowe także w odniesieniu do sektorów cielęciny i drobiu. Pomimo wielokrotnych wezwań ze strony sektora oraz Parlamentu Europejskiego, Komisja do tej pory nie przedstawiła żadnego planu pomocy w tym zakresie. Wielu eurodeputowanych zauważyło także, że Komisja nie podjęła kroków w celu dostosowania importu mięsa z krajów trzecich podczas pandemii – gdy rodzima produkcja została znacznie ograniczona, do UE wciąż napływało tańsze produkty spoza Wspólnoty.

[1] Projekt opinii Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Budżetowej i Komisji Gospodarczej i Monetarnej w sprawie planu inwestycyjnego na rzecz zrównoważonej Europy – jak finansować Zielony Ład (2020/2058(INI))2020/2058(INI)

Źródło: https://jurgiel.pl/komunikat-po-komisji-agri-z-dnia-6-i-7-lipca-2020-r/

 

Źródło: jurgiel.pl
Foto: Dawid Żuchowicz / agencjagazeta.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630