Konsultacje społecznych – SRW do 2030 oraz RPO 2021-2027

Konsultacje społecznych – SRW do 2030 oraz RPO 2021-2027
28.02.2020
Aktualności

Z początkiem 2020 roku zainaugurowane zostały prace nad nową Strategią rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku, dokumentem, który wyznaczać będzie aktualne kierunki rozwoju naszego regionu. W ramach konsultacji społecznych strategii rozwoju województwa dla branży rolno-spożywczej pragniemy włączyć jak najszersze grono producentów rolnych oraz otoczenia agrobiznesu do współtworzenia tego regionalnego, strategicznego dokumentu.

Konsultacje mają na celu analizę potrzeb oraz zebranie sugestii i propozycji co do zagadnień, które powinny się znaleźć w samej strategii oraz w tworzonym równolegle Regionalnym Programie Operacyjnym (RPO).

Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie opinii, sugestii, propozycji na adres poczty elektronicznej: info@pracodawcyrolni.pl, w terminie do 31 marca 2020 r. Nieprzedstawienie opinii w tym terminie uważa się za rezygnację z prawa do jej wyrażenia. Kiedy wszystkie nadesłane wnioski, propozycje, sugestie zostaną zebrane, po opracowaniu stanowiska biuro Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przekaże je do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630