Opinia Zarządu ZPDiWR w sprawie polityki przyjętej wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa

Opinia Zarządu ZPDiWR w sprawie polityki przyjętej wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa
11.06.2021
Aktualności

Przedstawione przez nas stanowisko (w złączeniu) skierowane do Grzegorza Pudy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie polityki przyjętej wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa zostało wypracowane na podstawie doświadczeń płynących z dotychczasowej 28-letniej działalności organizacji, bezpośrednich opinii naszych członków oraz dostępnych raportów i analiz środowiska naukowego. 

Opinia ponadto została przesłana do: Dyrekcji Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, Krajowej Rady Izb Rolniczych, Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, członków Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Skoro w obecnym stanie prawnym można powstrzymać działania prowadzone przeciwko dzierżawcom, Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli podkreśla, że należy chronić gospodarstwa dzierżawców. To one odgrywają znaczącą rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty rolno-spożywcze, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe oraz pełniąc funkcję integratora. Dzięki temu mniejsze gospodarstwa zyskują dostęp do wiedzy, technologii, kapitału i rynków zbytu. To właśnie ta grupa gospodarstw decyduje o konkurencyjności polskiego rolnictwa. Nie można o tym zapominać.

Obawiamy się, że w najbliższych latach ten problem będzie narastał. Władza i instytucje państwowe realizują działania prowadzące do likwidacji gospodarstw rolnych dzierżawiących grunty z Zasobów Własności Skarbu Państwa. Jest to sprzeczne z interesem ekonomicznym i społecznym kraju. Dlatego prezes Roman Wiatrowski w podsumowaniu podkreśla – Każda ingerencja Skarbu Państwa w umowy dzierżawy, których stroną jest dobry gospodarz, prowadzi do destabilizacji produkcji roślinnej i zwierzęcej, co bezpośrednio przekłada się nie na wzmocnienie, tylko osłabienie polskiego rolnictwa.

Jednakże Zarząd Związku pokłada nadzieje, że wznowienie pracy Rad Społecznych, działających przy dyrekcji oddziałów terenowych oraz dyrektorze generalnym KOWR-u, pomoże wypracować rozwiązania najbardziej dostosowane do potrzeb polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Liczy również, że głos dzierżawców wpłynie na racjonalne decyzje podejmowane w sprawie przedłużania umów dzierżaw.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 
Proponujemy, aby minister rolnictwa rozważył potrzebę zmian w zarządzeniach KOWR-u regulujących dzierżawę nieruchomości rolnych w następującym zakresie:

  1. Możliwość wydłużania okresu istniejących umów dzierżaw dla dzierżawców, którzy w trakcie trwania umowy dzierżawy wyłączyli 30% dzierżawionego areału zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2011.233.1382), i dzierżawców, którzy byli z tego obowiązku zwolnieni na okres od 8 do 15 lat, również dla dzierżawców nieruchomości niebędących osobami prowadzącymi gospodarstwo rodzinne w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego. W tym możliwość wydłużenia dzierżawy o okres co najmniej 15 lat, w przypadku gdy produkcja roślinna jest połączona z produkcją zwierzęcą, a dzierżawiony areał jest konieczny do zachowania hodowli.
  2. Możliwość przedłużania umów dzierżaw bez kolejnych wyłączeń, w uzasadnionych przypadkach warunkowego prawa KOWR-u, uprawniającego do wyłączenia nie więcej niż 10% dzierżawionych gruntów.
Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630