Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców

 Preferencyjne finansowanie dla przedsiębiorców
12.05.2020
Aktualności

Przygotowaliśmy przegląd preferencyjnej oferty pożyczkowej i kredytowej dotyczącej kapitału obrotowego, która może być pomocna dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19.

POLSKI FUNDUSZ ROZWOJU
Polski Fundusz Rozwoju uruchomił Tarczę Finansową PFR dla Firm i Pracowników – nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.
Instrumentem finansowym Programu są subwencje finansowe Polskiego Funduszu Rozwoju, udzielane na podstawie umowy o udzielenie subwencji finansowej na następujących warunkach:

 • przeznaczenie środków: pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji),
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji finansowej na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji,
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa,
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i Umowie,
 • zabezpieczenie: umowne lub inne.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
 
KUJAWSKO-POMORSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY
Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy rozpoczyna udzielanie specjalnych Pożyczek Płynnościowych przeznaczonych dla firm poszkodowanych przez pandemię COVID-19. Pożyczka jest udzielana w ramach marszałkowskiego pakietu antykryzysowego ogłoszonego przez Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pożyczkę można przeznaczyć na wydatki bieżące, obrotowe lub inwestycyjne, takie jak:

 • wynagrodzenia pracowników,
 • pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury, 
 • zatowarowanie,
 • zobowiązania publicznoprawne,
 • spłata zobowiązań handlowych,
 • inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania firmy. 

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
 
AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU
Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera realizację działań przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. ARP S.A. otrzymała 1,7 mld zł na działania służące przeciwdziałaniu skutkom epidemii spowodowanej rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Środki te przeznaczone będą na wsparcie polskich przedsiębiorstw, w tym z sektora rolno-spożywczego. Proponowane środki pomocy to:

 • leasing operacyjny z karencją w spłacie,
 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym, 
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Bank Gospodarstwa Krajowego uruchomił nieoprocentowane pożyczki płynnościowe dla MŚP finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w maksymalnej wysokości 15 mln zł. Wysokość ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku przedsiębiorstwa działającego krócej pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25 proc. wartości całkowitego obrotu w roku 2019. Pożyczka ta jest połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania (spłata tylko rat kapitałowych). Pożyczkę można przeznaczyć na:

 • uregulowanie bieżących potrzeb firmy np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo,
 • nieuregulowane zobowiązania wymagalne na dzień 1 lutego 2020 r. 

Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków firma ma 6 miesięcy. Do tego BGK przewiduje następujące korzyści:

 • półroczna karencja w spłacie,
 • raz w roku przez pierwsze dwa lata spłaty można skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych,
 • w uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy,
 • brak wymogu wkładu własnego, 
 • okres spłaty do 6 lat.

Pożyczka jest dostępna w instytucjach finansujących, współpracujących z BGK. Dla firm z województwa kujawsko-pomorskiego są to Lubelska Fundacja Rozwoju oraz Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY SPRAWDZIĆ SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630