Relacja z konferencji dotyczącej „Strategii przyśpieszenia 2030+”

Relacja z konferencji dotyczącej „Strategii przyśpieszenia 2030+”
31.07.2020
Aktualności

Miasto Toruń stało się w lipcu bieżącego roku gospodarzem konferencji poświęconej pracom nad Strategią Rozwoju dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2030 roku. Nazwano ją „Strategią przyśpieszenia 2030+”. W ten sposób rozpoczął się wymagany prawem kluczowy etap konsultacji społecznych.  W konferencji uczestniczył przedstawiciel Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Uczestnikami spotkania w formie stacjonarnej i zdalnej były posłanki, władze województwa, a także przedstawiciele samorządu na szczeblu gminy i powiatu. Na zaproszenie odpowiedzieli również reprezentanci wyższych uczelni oraz organizacji pozarządowych.

Po części poświęconej oficjalnemu powitaniu znamienitych gości głos zabrał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki.

Osią wypowiedzi marszałka była krótka ocena realizacji dotychczasowych strategii i wynikająca z tego analiza obecnej sytuacji w regionie. Marszałek zwrócił uwagę na spadek bezrobocia, wskaźnik ten jest jednym z najlepszych w Polsce i Europie. Dane EUROSTAT mówią jedynie o spadku 3,6 proc. To dobrze prognozuje na przyszłość, tym bardziej że, jak stwierdził marszałek Całbecki: „Nadrzędnym celem funkcjonowania samorządowego województwa jest zawsze zapewnienie jak najwyższej jakości życia mieszkańców”. Natomiast hasło dla misji przyjmowanej strategii na lata 2021–2030 brzmi: „Człowiek w centrum uwagi”. Władze województwa chcą zadbać również o dynamikę przyśpieszenia, tak jak czynią to samorządy ościenne – stąd nazwa procedowanej strategii. W swym wystąpieniu Piotr Całbecki wymieniał i omawiał pokrótce obszary, które znajdą się w centrum zainteresowania i staną się tym samym przedmiotem szczególnej troski władz samorządowych do co najmniej 2030 roku. Podkreślał, że takie cele, jak: ochrona środowiska, edukacja, opieka senioralna, rozwój innowacyjnej gospodarki czy troska o zapewnienie zrównoważonego rozwoju, wymagają stałych działań wykraczających poza horyzont czasowy wyznaczony przez 2030 rok.

Wśród zakładanych efektów realizacji „Strategii przyśpieszenia” wymienił wiele istotnych punktów, a za najważniejsze z nich uznać można: osiągnięcie równowagi energetycznej – 100% zapotrzebowania na prąd ma pochodzić do 2030 r. ze źródeł odnawialnych, zakończenie programu modernizacji dróg wojewódzkich do 2027 oraz utworzenie Instytutu Czochralskiego (Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego). Zakłada się, że Instytut powinien powstać do 2025. W swoim wystąpieniu Marszałek znalazł miejsce także dla krótkiego omówienia tematu ochrony i rewitalizacji zabytków.

Następnie głos zabrał Adam Stańczyk – Dyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego. Obszernie wyjaśniał zgromadzonym zawartość projektu Strategii przyśpieszenia 2030,  tak aby samorządy niższych szczebli bez problemu mogły scalić z nią stworzone na lokalnym gruncie programy rozwoju.

Jedną z najistotniejszych kwestii, jaką poruszył dyrektor Adam Stańczyk, było stworzenie Makroobszarów inwestycyjnych, a także wsparcie dla samorządów w stworzeniu tego typu inicjatyw na gruncie powiatowym i lokalnym. Podczas prelekcji omówił dość obszernie (wyodrębnione dla celów skonstruowania Strategii) 18 wyzwań rozwojowych. Znalazły się wśród nich m.in.: opieka społeczna, transport, gospodarka – w tym rozwój technologii informacyjnych oraz oczywiście ochrona środowiska naturalnego.

Wspomniał również o gigantycznym projekcie, jakim jest wdrożenie wspólnie z władzami na szczeblu krajowym kolei dużych prędkości na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakładane przyśpieszenie ma być osiągnięte głównie poprzez ściśle zchierarchizowaną politykę terytorialną (z podziałem na poziom wojewódzki, municypialny, powiatowy i lokalny). Kolejnym narzędziem ma być innowacyjna gospodarka i stworzenie wspólnie ze środowiskiem naukowym i Narodowym Centrum Badań i Rozwoju warunków do tego, aby przedsiębiorstwa mogły bezpośrednio i łatwo implementować do swej działalności nowoczesne technologie.

Po wystąpieniu Adama Stańczyka przyszedł czas na dyskusję, w której najwięcej emocji wzbudziły kwestie: dotychczas niewystarczająco wykorzystywanego mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, trudności w realizacji celów przemysłowych (województwo posiada duży udział obszarów chronionych), a także braku politechniki i tym samym dobrze wykształconej kadry inżynierskiej.

 

Foto: kujawsko-pomorskie.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630