Relacja z posiedzenia Zarządu FZPDiWR z udziałem Prezesów Związków z całej Polski

Relacja z posiedzenia Zarządu FZPDiWR z udziałem Prezesów Związków z całej Polski
30.04.2021
Aktualności

W dniu 29 kwietnia br. odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Federacji Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z udziałem Prezesów Związku. Dominującymi tematami spotkania były: odpowiedź na pismo ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia w sprawie złożonych uwag Federacji do projektu Planu Strategicznego WPR oraz plan działania Federacji na 2021 r., w tym przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej przedłużenia dzierżaw i tworzenia Ośrodków Produkcji Rolnej.

Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ograniczyła prawa majątkowe dzierżawców uprzednio nabyte na podstawie umów dzierżawy, w przypadku gdy nie zawierały one w swojej treści postanowienia o możliwości wyłączenia w trakcie jej trwania 30% powierzchni użytków rolnych. Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych wystąpiła do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności zapisów tejże ustawy z konstytucją. Dnia 22 grudnia 2020 r. Federacja otrzymała odpis postanowienia o nieuwzględnieniu zażalenia na postanowienie Trybunału Konstytucyjnego o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi. TK stwierdził, że wnioskodawca występuje w obronie stanu posiadania członków Federacji jako dzierżawców, nie zaś w celu ochrony uprawnień członków Federacji jako pracodawców w ramach relacji łączącej ich z pracownikami i dlatego zażalenie odrzuca.

Federacja Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych nadal jednak stoi na stanowisku, że TK uchyla się w ten sposób od zajęcia stanowiska, co jeszcze bardziej podważa konstytucyjność wspomnianych wyżej zapisów ustawy i całej polityki rolnej, która zakłada obecnie petryfikację struktury agrarnej w Polsce. Takiemu stanowi rzeczy Federacja jednoznacznie się przeciwstawia. Oficjalnie daje temu wyraz w odpowiedzi na pismo pana ministra dotyczące Planu Strategicznego WPR na lata 2021–2027. Choć niektórzy członkowie Federacji optują za przyjęciem w rozmowach z rządem bardziej koncyliacyjnego tonu.

Projektowana kampania informacyjna z inicjatywy bydgoskiego związku ma za zadanie pokazać, że w Polsce jest miejsce dla wszystkich rodzajów gospodarstw, a kierunek rozwoju, który powinien być realizowany przez polską politykę, to promocja i wsparcie współpracy między gospodarstwami rodzinnymi a gospodarstwami towarowymi. Federacja zamierza kierować ją do decydentów – przedstawicieli władzy, środowisk naukowych, mediów. Planowane jest tworzenie filmów informacyjnych, organizowanie spotkań webinarowych, debat online, drukowanie ulotek i udostępnianie infografik, które zoptymalizowałyby czas zapoznawania się z sytuacją w środowisku dzierżawców.

Prezesi Związków w swoich wystąpieniach podkreślali problemy z nieprzedłużaniem dzierżawy i – co za tym idzie – zaborem gruntów najlepszej klasy. Dzisiejsza przestrzeń do działania Związków jest bardzo trudna i raczej należy się skupiać na tworzeniu planów na tzw. lepsze czasy. Nastąpiła stagnacja zarówno ze strony Ministerstwa Rolnictwa, jak i KOWR-u. Nie działa również Rada Społeczna. Postulowano, aby jej działanie odwiesić i zacząć rzetelniej kontrolować funkcjonowanie KOWR-u.

Jeśli chodzi o działalność FZPDiWR, to w styczniu Zarząd Federacji spotkał się z kierownictwem KOWR-u, złożenie uwag do projektu Planu Strategicznego WPR na lata 2021- 2027, dwa wspólne stanowiska w ramach grupy #HodowcyRazem, współorganizacja 7 edycji Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu oraz spotkanie Zarządu Federacji z dyrektorami czterech departamentów MRiRW dotyczące uwag do Planu Strategicznego WPR.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630