Spotkania z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim

Spotkania z ministrem rolnictwa Czesławem Siekierskim
12.01.2024
Aktualności

Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych spotkał się 5 stycznia z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim w celu przekazania opinii pracodawców, właścicieli i dzierżawców rolnych w sprawie polityki przyjętej wobec rolników gospodarujących na gruntach rolnych Skarbu Państwa.

Jako pierwszy w dyskusji głos zabrał Aleksander Szymański, członek zarządu ZPDiWR. Zwrócił uwagę, że obecnie o przedłużenie umowy dzierżawy rolnik może wystąpić 24 miesiące przed jej wygaśnięciem. Podkreślił, że do dwóch lat przed wygaśnięciem nie wiemy tak naprawdę, co będzie dalej, a sama procedura potrafi trwać nawet rok. Jak zauważył Aleksander Szymański, biorąc pod uwagę cykl decyzyjny w rolnictwie, musimy wiedzieć 5 lat do przodu, jaka jest decyzja.

Aleksander Szymański stwierdził, że konieczna jest możliwość składania wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy bez względu na termin wygaśnięcia umowy. Możliwość złożenia wniosku tylko z 24-miesięcznym wyprzedzeniem powoduje ograniczenie realizowanych inwestycji dzierżawców gospodarujących na gruntach Zasobów Własności Rolnej Skarbu Państwa i ma negatywny wpływ na prowadzoną przez rolnika produkcję rolną i przetwórstwo rolno-spożywcze.

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, powiedział, że dzierżawy powinny być stabilne. Okresy wypowiedzenia również powinny być stabilne. Okresy wypowiedzenia umowy powinny być uzależnione od długości dzierżawy.

Roman Wiatrowski dodał, że obecnie nie można przedłużyć umowy na okres dłuższy niż 8 lat, a rolnik indywidulany może przedłużyć na 20.

Aleksander Szymański zauważył, że wszyscy rolnicy powinni być traktowani w jednakowy sposób, a nie dzieleni ze względu na formę prowadzonej działalności. Zwrócił uwagę uwagę, że produkcja rolna w swojej naturze ma długie cykle produkcyjne i cechuje się niską rentownością.

Czesław Siekierski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stwierdził, że dzierżawy powinny gwarantować stabilność gospodarowania. Dlatego warto, aby umowy były sporządzane tak, aby rolnicy wiedzieli, co czeka ich gospodarstwa w ciągu najbliższych lat.

Leszek Dereziński zauważył, że potrzebna jest ustawa o dzierżawie, która by rozwiązała wszystkie problemy gospodarstw i ustabilizowała sytuację dzierżawców. W celu jej wypracowania konieczny jest dialog resortu rolnictwa ze wszystkimi organizacjami rolniczymi.

Łukasz Gapa, dyrektor ZPDiWR, stwierdził, że aby doraźnie uporządkować kwestie dotyczącą przedłużania umów dzierżaw z ZWRSP i pomóc rolnik nie jest potrzebna zmiana ustawy, tylko zmiana zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR-u. Zwrócił uwagę, że to Zarządzenie reguluje długość umowy dzierżawy. Obecnie umowy wydłużane są od 5 do 8 lat, natomiast środowisko dzierżawców oczekuje do 20 lat. Przypomniał, że to Zarządzenie, które reguluje kwestię przedłużania umów dzierżaw obowiązywało już w korzystniejszej formie, ale pod naciskiem różnych grup społecznych i rolników indywidualnych z powrotem zdecydowano, aby dużym dzierżawcom zabierać ziemie i nie przedłużać umów i przywrócono okres dzierżawy do 8 lat.

Leszek Dereziński, wiceprezes zarządu ZPDiWR, wytłumaczył, że umowy dzierżawy na ziemie pochodzące z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zawierane są na krótkie okresy kilku lat, ponieważ każde przedłużenie umowy dzierżawy wiąże się z uszczupleniem zasobów, wyłączeniem gruntów na rzecz rolników indywidualnych.

Roman Wiatrowski  podał przykłady rolników, których zasoby dzierżawionej ziemi z KOWR-u skurczyły się o ponad połowę.

Minister poprosił o interweniowanie i zgłaszanie postulatów na piśmie.

Leszek Dereziński poruszył następny temat związany z produkcją zwierzęcą. Zwrócił uwagę, że należy uporządkować sytuację z budynkami gospodarczymi. Wysokość czynszu za nieruchomości zabudowane jest nieproporcjonalnie wysoka do ich obecnego stanu i funkcjonalności. Budynki są stare, wyeksploatowane , często praktycznie nieużytkowane, a czynsz trzeba płacić bardzo wysoki. To jest też temat, który zdaniem Leszka Derezińskiego trzeba przeanalizować.

Łukasz Gapa zwrócił uwagę, że przed wyborami przez poprzednią władzę zostały zmieniane decyzje w sprawie przedłużenia umów dzierżaw, a dokładnie ilości wyłączenia gruntów. Nie wynikało to z przesłanek zawartych we wniosku i wcześniej wypracowanych rozwiązań, zaakceptowanych przez szerokie grono społeczne, tylko decyzji politycznej.

Jako dowód Łukasz Gapa przedstawił pisma, w których poinformowano dzierżawców o zwiększeniu wyłączenie z 10 na 20% lub z 20 na 40%”. Jak zauważył Łukasz Gapa przy wyłączeniu w gospodarstwie 40% gruntów trudno, żeby to gospodarstwo było w stanie stabilnie funkcjonować.

Leszek Dereziński omówił ministrowi sytuacje, gdzie wyłączone grunty z dużych gospodarstw, które z założenia mają trafić na powiększenie rodzinnych gospodarstw, wcale tam nie trafiają, tylko do innych posiadłości.

Następnie Leszek Dereziński poruszył temat czynszów. Czynsz dzierżawny ustalany ma być na podstawie średniej krajowej ceny skupu uczennicy za 11 kwartałów poprzedzających termin płatności czynszu. Do tej pory liczony był na podstawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w półroczu roku kalendarzowego, który wyprzedzał termin płatności czynszu. Podkreślił, zmiany zasad liczenia stawek czynszu dzierżawnego, które miały stabilizować sytuację rolników, przysłuży się w tym roku dzierżawcom umiarkowanie.

Łukasz Gapa przekazał ministrowi na piśmie postulaty omówione podczas spotkania.

Minister Czesław Siekierski omówił sytuację rolników strajkujących na granicy pomimo podpisanego porozumienia. Poruszył także temat importu towarów z Ukrainy.

Aleksander Szymański zapytał, czy uda się jakoś przyhamować import towarów z Ukrainy, np. cukru, kukurydzy, pszenicy. Następnie poprosił resort rolnictwa o większą asertywność wobec przyjmowania towarów z Ukrainy.

Prezes Roman Wiatrowski zwrócił uwagę na projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. Wyraził prośbę, aby został odrzucony. Projekt zakłada transmitowanie i utrwalanie za pomocą urządzeń rejestrujących obraz dźwięk posiedzenia Rad Społecznych. Nagrania z posiedzeń będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. W BIP udostępniane będą także protokoły z posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały. Prezes Wiatrowski uważa, że nie można dopuścić do sytuacji, aby były publicznie ujawnione informacje dotyczące konkretnych dzierżawców np. w zakresie: danych osobowych dzierżawców, wielkości produkcji zwierzęcej i roślinnej, poniesionych inwestycji, zobowiązań, planowanych inwestycji, kontraktów i umów.

Roman Wiatrowski poruszył również sprawę suszy. Zaproponował wypłacanie rekompensat strat za suszę ryczałtem.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630