Relacja ze spotkania członków ZPDiWR z przedstawicielami ARiMR w sprawie obecnie obowiązujących form wsparcia dla producentów zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz dopłat do nawozów

Relacja ze spotkania członków ZPDiWR z przedstawicielami ARiMR w sprawie obecnie obowiązujących form wsparcia dla producentów zbóż, rzepaku i kukurydzy oraz dopłat do nawozów
14.06.2023
Aktualności

Spotkanie, które odbyło się w Park Hotel w Bydgoszczy, rozpoczął Łukasz Gapa, dyrektor ZPDiWR. Powitał przybyłych na spotkanie przedstawicieli ARiMR.

Jako pierwszy głos zabrał Karol Będkowski, zastępca dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Przedstawił programy pomocowe dla rolników z województwa kujawsko-pomorskiego oraz terminy składania wniosków na poszczególne dopłaty:

– Pomoc dla producenta rolnego – pszenica, gryka lub kukurydza

Jest to program skierowany do rolników, którzy ponieśli dodatkowe koszty sprzedaży zboża w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. w wyniku braku stabilizacji na rynku spowodowanej agresją Rosji wobec Ukrainy.

Nabór wniosków prowadzony jest od 13 kwietnia do 30 czerwca 2023 r. Do wniosku należy dołączyć kopie lub duplikaty faktur VAT potwierdzające sprzedaż pszenicy, gryki lub kukurydzy podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża na paszę dla zwierząt.

Limit dopłat został zwiększony z 50 ha do 300 ha. Budżet przeznaczony na ten program to 600 mln zł.

– Pomoc dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku

Program ma na celu dofinansowanie sprzedaży wymienionych zbóż.

Pomocy nie przyznaje się rolnikowi będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą (jeżeli rolnik prowadzący produkcję zwierzęcą skupuje np. jęczmień na paszę, nie będzie miał przyznanej pomocy do uprawy jęczmienia z jego gospodarstwa).

Wnioski można składać od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Pomoc przyznaje się na wniosek rolnika złożony wyłącznie drogą elektroniczną, czyli za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż. Na pomoc przeznaczono 30 mln zł.

– Pomoc dla producenta rolnego – pszenica lub gryka

Program przeznaczony jest dla mikroprzedsiębiorstw, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. O wsparcie może ubiegać się rolnik, który sprzedał pszenicę lub grykę podmiotom skupującym zboża na potrzeby prowadzonej produkcji zwierzęcej w okresie od 15 kwietnia do 30 czerwca 2023 r.

Pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą (na paszę dla zwierząt).

Nabór wniosków trwa od 12 czerwca do 31 lipca 2023 r.

Budżet wynosi 2 mld zł, a pomoc jest przyznawana według kolejności złożonych wniosków do wyczerpania środków.

– Pomoc dla producenta rolnego – zakup nawozów mineralnych (dofinansowanie zakupu nawozów innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w okresie od 16 maja 2022 r. do 31 marca 2023 r.)

Pomoc przeznaczona jest dla mikroprzedsiębiorstw, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym.

Nabór wniosków trwa od 12 czerwca do 14 lipca 2023 r.

Przewidziany budżet to 4,7 mld zł. W przypadku zapotrzebowania na pomoc przekraczającego tę kwotę do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący.

Po przedstawieniu omówionych programów wywiązała się dyskusja oraz zadano liczne pytania o składanie wniosków.

Spotkanie zakończyło się debatą na temat sytuacji na rynkach rolnych. Poruszono kwestie światowych cen surowców rolnych. Zastanawiano się, czy dopłaty zażegnają kryzys na rynku zbóż, rzepaku i kukurydzy.

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630