Sprawy gospodarcze, spotkanie członków SGWKP z wicemarszałkiem Ostrowskim

Sprawy gospodarcze, spotkanie członków SGWKP z wicemarszałkiem Ostrowskim
30.06.2021
Aktualności

Dnia 23 czerwca 2021 roku o godzinie 10.00 w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze stowarzyszenia Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Roman Wiatrowski został wiceprezydentem Sejmiku na kolejną kadencję.

Na początku wystąpił Prezydent Sejmiku Gospodarczego WK-P. Podsumował kadencję 2017–2020 i przedstawił sprawozdanie z działalności Prezydium w 2020 roku. Mówił także o tworzeniu poprzedniego programu operacyjnego 2014–2020. Opisał współpracę z samorządem terytorialnym, która polegała na uczestnictwie w wydarzeniach. Między innymi w Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przedstawiciele Sejmiku brali także udział w Społeczno-Gospodarczej Radzie ds. Modernizacji Regionu, w Grupie roboczej ds. przedsiębiorczości, w Grupie Sterującej Ewaluacją RPO, w Grupie Roboczej ds. badań i innowacji, w Regionalnym Komitecie Ekonomii Społecznej, w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, w Powiatowych Radach Rynku Pracy oraz w Wojewódzkiej Radzie Rynku Pracy, z Komisją Polityki Regionalnej, Rozwoju Województwa i Infrastruktury Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W obszarze budowy gospodarki opartej na wiedzy i nowoczesnych technologiach Prezydent podkreślał „duży udział Sejmiku w tworzeniu całej filozofii myślenia nad inteligentnymi specjalizacjami”. Jego zdaniem „Sejmik był inicjatorem intensywnego przemodelowania Regionalnego Programu Operacyjnego w myśleniu o inteligentnych specjalizacjach”.

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych bardzo aktywnie inicjował szereg wydarzeń związanych z debatami rolniczymi. W związku z sytuacją pandemiczną utrzymującą się od 2020 roku Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego, którego 9-osobowe Prezydium spotyka się co miesiąc, podjął inicjatywę organizacji konferencji online. W obszarze analizy wykorzystania Regionalnego Programu Operacyjnego Prezydent podkreślał „aktywność członków w prowadzeniu wielu przedsięwzięć (…) związanych z realizacją projektów”. „Członkowie Sejmiku Gospodarczego brali czynny udział we wszystkich konsultacjach dotyczących projektów w ramach Krajowego Planu Odbudowy (…) oraz w Programie Rozwoju Gospodarczego REGIOGMINA” – powiedział. Zrelacjonował też przychody i rozchody Sejmiku za rok 2020, które przedstawiają się następująco: przychody wyniosły 15 462,72 zł, rozchody 12 269,17 zł.

Następnie odbyło się wystąpienie zaproszonych gości i dyskusja.

Andrzej Potoczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, nadmienił, że w roku 2020 zakończono realizację przyjętej wcześniej strategii rozwoju województwa na lata 2014–2020. W ramach tej strategii realizowano polityki rozwojowe: politykę terytorialną i ogólną politykę rozwoju. Najważniejsza była polityka terytorialna i wdrażanie Programu Operacyjnego. Województwo kujawsko-pomorskie jako jedyne w kraju realizuje pełny zakres polityki terytorialnej. Działania województwa odnosiły się także do wspierania jednostek gospodarczych. Sytuacja na rynku pracy wygląda dobrze pomimo pandemii COVID-19. Bezrobocie wzrosło w niewielkim stopniu. Podejmowano działania w zakresie dróg powiatowych, wojewódzkich i gminnych. Dalsze działania związane ze sprawnym zarządzaniem polegały na udziale w strukturach krajowych i regionalnych.

Przedstawiciel samorządu województwa marszałek Całbecki brał udział w spotkaniach na poziomie europejskim. Zajmuje się tam kwestiami ochrony środowiska i Zielonym Ładem. Realizacja programów medycznych, związanych z pandemią COVID-19, wymagała przekierowania środków pieniężnych, co uniemożliwiło czasem realizację innych wcześniej zaplanowanych działań. Wsparcie podmiotów gospodarczych wiązało się głównie ze wsparciem branży gastronomicznej i fitness. Czynniki, które wpływają na rozwój województwa, to zmniejszenie bezrobocia, kształcenie, aktywność, pomoc społeczna i poziom przedsiębiorczości. Na ich podstawie były wykreowane główne wyzwania rozwojowe. Województwo posiada obszary marginalizowane, wyznaczone przez stronę rządową oraz przez województwo, które stanowią ponad 55% obszaru. Są to gminy, które wymagają wsparcia. Jest to argument dla województwa w pozyskiwaniu środków gminy na prowadzenie polityki rozwoju regionalnego. Źródła finansowania projektów w województwie to głównie RPO i Krajowy Plan Odbudowy. Do przyszłych celów województwa należą: innowacyjność, konkurencyjność, kwestie środowiskowe, mobilność, aktywizacja zawodowa. Przyszła polityka terytorialna opierać się będzie na pomaganiu miastom, powiatom i gminom województwa w przygotowaniu strategii planów programów rozwojowych.

Wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski opowiedział o Planie Modernizacji województwa kujawsko-pomorskiego 2020+. „Główny nurt realizacji zadań w tym obszarze, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze, odbywał się w ciągłej konsultacji z Sejmikiem Gospodarczym” – powiedział. Projekt Obserwatorium Gospodarczego zostanie utworzony przy współpracy z Unią Europejską w związku z realizacją programu REGIOGMINA. Według wicemarszałka najlepszym kryterium oceny zrealizowanych Planów Modernizacji 2020+ są wskaźniki. „Zmiany, które nastąpiły w trakcie realizacji tego programu czy strategii, są wspierane przez Fundusze Europejskie, możemy uznać, że są to zmiany pozytywne w bardzo dużej skali. PKB w regionie znacznie się zwiększył, z 72 miliardów w 2012 roku do 98,5 miliarda w roku 2019” – powiedział. Zwiększył się także PKB na jednego mieszkańca. „W ramach realizacji naszych działań strategicznych bezrobocie rejestrowe (…) w 2012 wyniosło ponad 18%, natomiast w końcu roku 2020 8,9%” – stwierdził wicemarszałek Ostrowski. Województwo osiągnęło duży postęp w likwidacji bezrobocia głównie poprzez zaangażowanie i ogromną pracę przedsiębiorców. Kolejny wskaźnik – liczba osób pracujących w obszarze – także ukazuje wzrost, co z kolei spowodowało obniżenie wskaźnika dotyczącego zasobności społeczeństwa. „W 2012 roku z pomocy społecznej w naszym regionie korzystało 8,3% ludności. W 2019 ta skala wyniosła 3,9%” – mówił dalej wicemarszałek. To pokazuje, że znacznie obniżyła się skala ubóstwa, przy czym jednocześnie zwiększyło się średnie wynagrodzenie. A dzieje się to w regionie, gdzie 88 gmin spośród 144 wykazuje niższy poziom rozwoju społeczno-gospodarczego niż przeciętna kraju. Region kujawsko-pomorski znalazł się na dość wysokim miejscu, jeżeli chodzi o politykę spójności, jednak ta pozycja spadła, gdy inne regiony Polski zostały wzbogacone środkami unijnymi.

Wicemarszałek zwrócił też uwagę na to, że środki dostają głównie województwa górnicze, a kujawsko-pomorskie, które sąsiaduje z takim regionem, także odczuwa negatywne skutki tego przemysłu. Dostaje też dużo mniej środków niż Polska Wschodnia. „Według naszych (…) wyliczeń, biorąc pod uwagę nasze problemy społeczno-gospodarcze, w zasadzie sprawiedliwe byłoby, gdyby do województwa kujawsko-pomorskiego (…) trafiło 1 260 000 000 euro” – powiedział wicemarszałek Ostrowski. Zapewne nie uda się osiągnąć środków tej wysokości, a plany regionu są bardzo ambitne. Zawarte są one w nowej strategii Przyspieszenia 2030+ i zakładają zrównanie obszaru w rozwoju gospodarczym z przeciętną europejską. Został stworzony, na bazie ZIT-u bydgoskiego i ZIT-u toruńskiego, Stołeczny Obszar Rozwoju, w którym będą realizowane inwestycje strategiczne dla rozwoju obu tych największych miast województwa. Wicemarszałek wspomniał, że ogromnym wyzwaniem jest doprowadzenie do wysokiego poziomu cyfryzacji regionu. „Kilka dni temu z Europy, z Komisji Europejskiej, otrzymaliśmy informację, że nasz program Kultura zasięgu 20 stał się modelowym rozwiązaniem dla wszystkich regionów w Europie. Podano go jako wzór do naśladowania i jako dobrą praktykę, która powinna być rozpowszechniona w całej Europie” – powiedział. Program Administracja 20 jest trudniejszy do realizacji ze względu na problem współpracy z partnerami powiatowymi regionu. Wicemarszałek podkreślał duże znaczenie Sejmiku Gospodarczego. „Najbardziej cenię w Sejmiku Gospodarczym i w naszej współpracy, partnerstwie i skuteczności (…) to, że jesteście partnerem, z którym rozmawia się o różnych problemach, również tych trudnych” – podsumował.

Henryk Dulanowski, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, odniósł się do problemu zatrudnienia w regionie. Według niego ten problem dotyczy głównie pracowników i kwalifikacji, których się od nich oczekuje. Dotyka on całą Polskę. Jest związany z niedopasowaniem profili kształcenia do realnych potrzeb rynku pracy. Drugi problem poruszony przez Prezesa to kwestia zlecania zamówień z poziomu samorządu województwa do organizacji. Na terenie województwa są tylko 2–3 organizacje, które mają potencjał wykonawczy. Zdaniem Dulanowskiego należy więcej wymagać od organizacji, ale jednocześnie dawać im więcej zadań. Przyspieszyłoby to realizację wielu projektów.

Podczas dyskusji padały także głosy dotyczące wniosku w sprawie konsultacji projektów i programów oraz udziału instytucji otoczenia biznesu w aktywnej ich realizacji jako partnera urzędu marszałkowskiego. Region już wielokrotnie składał podobne wnioski.

Była też mowa o Instytucie Czochralskiego, który powstał po to, by absorbować środki na badania rozwojowe, a także by doprowadzić do transferu wiedzy do praktyki przedsiębiorczej, przemysłowej. Powstał także na gruncie realizacji projektów naukowych. Region przeznaczył ponad 17 milionów złotych na projekty, które realizowały uczelnie. Niestety nie wszystkie projekty były realizowane modelowo. Trzy uczelnie miały zupełnie różne prędkości realizacji projektów oraz inne zasoby finansowe. Instytut Czochralskiego byłby platformą zrzeszającą uczelnie we wspólnych projektach. Podniosłoby to myślenie o innowacjach. Region jest też na etapie przygotowania pierwszego projektu w ramach Funduszu Europejskiego dla województwa kujawsko-pomorskiego. Niedługo województwo dostanie ostatni raz środki europejskie i w związku z tym buduje własną sieć instrumentów finansowych. Są to Kujawsko-Pomorski Fundusz Rozwoju, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy i Kujawsko-Pomorski Fundusz Poręczeniowy.

Hanna Wygocka, Dyrektor biura „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców, poparła głos Henryka Dulanowskiego i też jest zdania, że potencjał organizacji w regionie nie jest należycie wykorzystywany i wspierany. Wiedza o rynku i elastyczność działania, według Wygockiej, są kompetencjami, które mogą być bardzo przydatne we wdrażaniu środków w nowej perspektywie w polityce spójności. Trzeba zadbać o efektywność wydatkowania środków finansowych, ponieważ tych będzie wpływać znacząco mniej.

Padały głosy, że w województwie jest za mało silnych instytucji otoczenia biznesu, a są potrzebne do tego, żeby region dobrze działał i żeby fundusze unijne były wydatkowane w sposób właściwy, a także, że nie powinno się oszczędzać na projektach społecznych.

Dyskutowano też na temat otwarcia czytelni gospodarczej przy WSG, która ma być bardzo nowoczesna. Przedsiębiorcy będą mieć w niej dostęp do międzynarodowych platform informacyjnych. W czytelni będą dwa kierunki rozwoju: gromadzenie materiałów o historii gospodarczej regionu kujawsko-pomorskiego oraz budowanie relacji międzynarodowych poprzez globalne korzystanie z zasobów partnerów akademickich na świecie. Według uczestników Zgromadzenia region nie powinien uzależniać realizacji swoich potrzeb tylko od Funduszy Europejskich. Zauważono także, że od 10 lat w województwie następuje spadek inwestowania.

Po przerwie odbyły się wybory do organów statutowych Sejmiku na kadencję 2021-2024, Roman Wiatrowski został wiceprezydentem Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na kolejną kadencję.

Foto: bydgoszcz.tvp.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630