Wypracowane stanowisko Zarządu ZPDiWR do projektu Planu Strategicznego WPR

Wypracowane stanowisko Zarządu ZPDiWR do projektu Planu Strategicznego WPR
10.02.2021
Aktualności

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) po 2023 r. zakłada, że każde państwo członkowskie przygotuje Plan Strategiczny dla WPR. W związku z tym – zależnie od krajowej sytuacji w rolnictwie – każde państwo UE samodzielnie decyduje o wyborze działań. Muszą one jednak prowadzić do dziewięciu celów, które ma osiągnąć nowa WPR i wykazać ich realizację poprzez wskaźniki oddziaływania oraz wskaźniki rezultatu, również odgórnie przyjęte przez Komisję Europejską.

9 celów Wspólnej Polityki 2021-2027:

 1. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego); 
 2. Zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację; 
 3. Poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości; 
 4. Przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii; 
 5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze; 
 6. Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu; 
 7. Przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich; 
 8. Promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa; 
 9. Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

A zatem, każde państwo ma dowolność działania, pod warunkiem, że przyniesie to oczekiwane przez UE wyniki. Te wyniki są podporządkowane zupełnie nowym założeniom WPR, w ramach których rolnictwo ma stać się przyjazne klimatowi i środowisku. Aż 40% budżetu nowej WPR jest przeznaczone właśnie na realizację celów klimatyczno-środowiskowych.

Oprócz celów środowisko-klimatycznych, WPR musi być także konkurencyjna gospodarczo, zapewniać rozwój społeczny obszarów wiejskich, a także (co jest nowością) odpowiadać na zapotrzebowanie konsumentów na zdrową żywność o wysokiej jakości oraz podnosić standardy dobrostanu zwierząt hodowlanych.

Tym samym liczymy, że głos rolników wpłynie na finalny kształt Planu Strategicznego WPR.

Proponowane rozwiązania przez Zarząd Związku Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych to m.in.:

 1. Promocja i wsparcie wspólnych inicjatyw w sferze organizowania się rolników w szersze struktury gospodarcze;
 2. Zmiany w strukturze obszarowej i produkcyjnej;
 3. Analiza społeczno-ekonomiczna celów Strategii „Od pola do stołu” i „Strategii na rzecz bioróżnorodności”;
 4. Powiązanie płatności z produkcją rolniczą oraz wspieranie gospodarstw perspektywicznych.

Ponadto Zarząd Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli podkreśla, że należy chronić gospodarstwa wielkotowarowe, ponieważ odgrywają one znaczącą rolę w zaopatrywaniu kraju w produkty rolno-spożywcze, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe, oraz pełnią funkcję integratora, przez co mniejsze gospodarstwa zyskują dostęp do wiedzy, technologii, kapitału i rynków zbytu.

Skierowana do MRiRW opinia pracodawców, właścicieli i dzierżawców rolnych do projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej została dołączona poniżej. 

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630