Zbieramy opinie na temat Europejskiego Zielonego Ładu

Zbieramy opinie na temat Europejskiego Zielonego Ładu
09.06.2020
Aktualności

Z inicjatywy Zarządu Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych powstał projekt pisma z prośbą o zlecenie tłumaczenia na język polski przyjętych 20 maja strategii „Od pola do stołu” oraz „Unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030”, leżących u podstaw Europejskiego Zielonego Ładu. Pismo bez uwag zostało zaakceptowane przez Zarząd Federacji Związku Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. Następnie, dnia 2 czerwca 2020 r. pismo zostało przesłane do Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W odpowiedzi otrzymaliśmy przetłumaczone strategie, które przekazujemy poniżej.

Fakt, że Unia Europejska chce nadać najwyższy priorytet przywróceniu stabilności klimatu i prawidłowemu funkcjonowaniu ekosystemów, zyskuje pełne wsparcie związku, jak i również federacji. Uważamy jednak, że powodzenie strategii będzie wymagało zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron. Ponieważ 39% gruntów w UE to grunty rolne, a 41% to lasy i tereny leśne, przy czym większość z nich znajduje się w rękach prywatnych, właściciele i menadżerowie gruntów muszą być partnerami w konsultacjach.

Dlatego uprzejmie prosimy o zgłaszanie opinii, sugestii, propozycji na adres poczty elektronicznej: info@pracodawcyrolni.pl, w terminie do 30 czerwca 2020 r. Kiedy wszystkie nadesłane wnioski, propozycje, sugestie zostaną zebrane, po opracowaniu stanowiska Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych przekaże je do European Landowners' Organization, która reprezentuje interesy członków związku i federacji na szczeblu europejskim.

 

Foto: pl.freepik.com

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38/611
85-039 Bydgoszcz
  • +48 52 322 48 79
  • +48 570 894 894
  • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  • KRS: 0000053078
  • NIP: 9671080580
  • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630