RODO

Polityka prywatności

Polityka Prywatności – klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług dostępnych za jego pośrednictwem

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu lub usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Polityka Prywatności określa również niektóre warunki korzystania z Serwisu oraz usług dostępnych za jego pośrednictwem.

Klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych pogrupowano odpowiednio do tego, z czego korzysta dany użytkownik Serwisu lub usług dostępnych za jego pośrednictwem.

 

 1. Dane przetwarzane w związku z odwiedzaniem Serwisu
  • Dane: adresy IP, pliki cookies i podobne dane o aktywności lub urządzeniach użytkownika.
  • Administratorem danych jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jako właściciel Serwisu i zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych świadczonych usług.
   Dane kontaktowe: Hetmańska 38/611,
   85-039 Bydgoszcz; info@pracodawcyrolni.pl
  • Dane przetwarzamy w celach:
   • umożliwienia wygodnego korzystania z Serwisu,
   • informowania o treściach i usługach Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych lub partnerów administratora,
   • udostępniania przestrzeni reklamowej, prowadzenia marketingu.
  • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i liczby osób odwiedzających Serwis lub korzystających z usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, w tym nieodpłatnie, na zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.
  • Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 2. Dane przetwarzane w związku z rejestracją lub uczestnictwem w eventach
  • Dane uczestnika: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon komórkowy, fotografia wykonana podczas eventu; dane firmy/instytucji/organizacji/redakcji/uczelni reprezentowanej przez uczestnika: nazwa, NIP, ulica, kod pocztowy, miasto, telefon stacjonarny, telefon komórkowy.
  • Administratorem danych jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jako właściciel Serwisu i zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania oraz organizator eventów i dostawca innych usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
   Dane kontaktowe: Hetmańska 38/611,
   85-039 Bydgoszcz; info@pracodawcyrolni.pl
  • Dane przetwarzane będą w celach:
   • rejestracji na event
   • weryfikacji tożsamości podczas wejścia na teren obiektów, w których odbywać się będzie event, wydruk i wydanie odpowiedniego identyfikatora,
   • dodatkowej weryfikacji tożsamości podczas wejścia na wydarzenia lub do stref z ograniczonym dostępem,
   • pośredniczenia w rezerwacji miejsca noclegowego i jej rozliczeniu,
   • możliwienia umawiania spotkań pomiędzy zarejestrowanymi uczestnikami eventu,
   • marketingu usług i komunikowania się przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z uczestnikiem, w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (telefony, SMS-y),
   • udostępnienia danych współorganizatorom, partnerom i sponsorom eventu w celu umożliwienia im komunikowania się z uczestnikiem lub marketingu ich usług – w formie korespondencji pisemnej, elektronicznej lub z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefony, SMS-y),
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
  • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich oraz niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. iv. oraz ppkt. ix.)
  • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności eventów i liczby uczestników eventu, dostarczeniu im możliwości komunikowania się pomiędzy sobą, dostarczeniu, współorganizatorom sponsorom i partnerom informacji o uczestnikach eventu, w tym umożliwieniu szerokiemu kręgowi osób nieodpłatnego uczestnictwa w evencie, informacji o usługach Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych lub partnerów i sponsorów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. współorganizatorom, partnerom i sponsorom eventu;
  • Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.
 3. Dane przetwarzane w związku z zamówieniem newslettera
  • Dane: imię, nazwisko, e-mail; w związku z zamówieniem newslettera przetwarzany może być wyłącznie adres email (jeśli użytkownik nie poda innych danych).
  • Administratorem danych jest Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych jako właściciel Serwisu oraz zarządca systemów informatycznych służących do ich utrzymania i wspierania innych usług świadczonych przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych.
   Dane kontaktowe: Hetmańska 38/611, 85-039 Bydgoszcz; info@pracodawcyrolni.pl
  • Dane przetwarzane będą w celach:
   • przesłania zamówionego newslettera,
   • marketingu usług i komunikowania się przez Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych z korzystającymi z newslettera
   • dopasowania treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
   • prowadzenia statystyk, pomiarów jakości i skuteczności,
   • obsługi reklamacji i zabezpieczenia roszczeń.
   • Podstawą przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy (cel z lit. c ppkt. i. oraz v.) oraz niezbędność do realizacji ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich.
  • Prawnie uzasadnione interesy polegają na stałym podnoszeniu jakości, zwiększaniu dostępności i atrakcyjności newsletterów, zwiększeniu ilości zamawianych newsletterów, zwiększaniu atrakcyjności przestrzeni reklamowej zarówno dla reklamodawców, jak i odbiorców reklam.
  • Administrator może udostępnić dane innym odbiorcom wyłącznie na żądanie podmiotów do tego uprawnionych przez prawo lub kiedy będzie to niezbędne do realizacji ww. celów np. podmiotom zapewniającym hosting, serwis IT.
  • Administrator przechowuje dane jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania ww. celów, nie dłużej niż do momentu sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

 

Informacje o przysługujących prawach

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikowi Serwisu, uczestnikowi eventu (osobie, której dane dotyczą) przysługują następujące prawa:

 • prawo żądania dostępu do danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania przeniesienia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do właściwego organu nadzoru.

 

W przypadku pytań lub uwag związanych z przetwarzaniem danych osobowych w serwisach lub w związku z usługami dostępnymi za ich pośrednictwem można się kontaktować z administratorami danych pod adresem info@pracodawcyrolni.pl

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630