Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Organizacja nosi nazwę Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, a w dalszej części Statutu zwana jest „Związkiem”.
 2. Związek może używać skrótu swej nazwy ZPDiWR oraz nazwy w języku angielskim Employers‑Lessors and Farm Owners Association.

§ 2

 1. Związek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym zwłaszcza na podstawie ustawy z 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz.U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami), ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. Nr 295, poz. 1240) oraz na podstawie niniejszego Statutu.
 2. Związek jest osobą prawną działającą w formie związku pracodawców.

§ 3

 1. Związek jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.
 2. Związek działa na rzecz rozwoju zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich oraz przedsiębiorstw otoczenia agrobiznesu.

§ 4

 1. Terenem działania Związku jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
 2. Siedzibą Związku jest miasto Bydgoszcz.

§ 5

Czas trwania Związku nie jest ograniczony.

§ 6

 1. Związek może przystępować do federacji i konfederacji związków pracodawców i przedsiębiorców.
 2. Związek może zrzeszać Związki branżowe pracodawców i przedsiębiorców.
 3. Związek, w granicach określonych potrzebą realizacji swoich celów statutowych, może też współdziałać z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi.
 4. Decyzje w sprawach wskazanych w ust. 1–3 podejmuje Prezes Zarządu Związku.

§ 7

Na zasadach określonych przepisami prawa Związek może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 8

Związek opiera swą działalność na społecznej pracy zrzeszonych członków, mogąc zatrudniać pracowników i podwykonawców do realizacji określonych zadań.

ROZDZIAŁ II

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 9

Głównymi celami działalności Związku są:

 1. ochrona praw i reprezentowanie interesów gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego wobec organów władz rządowych i samorządowych,
 2. oddziaływanie na tworzenie polityki państwa na rzecz sektora rolno-spożywczego oraz przekształceń strukturalno-własnościowych w rolnictwie i jego otoczeniu gospodarczym, a także w sprawach dotyczących problematyki zatrudniania w sferze sektora rolno-spożywczego poprzez formułowanie wniosków, opinii, stanowisk oraz propozycji uwag wobec procesów stanowienia i stosowania prawa, a także proponowanie i kształtowanie zasad obrotu nieruchomościami rolnymi,
 3. prowadzenie dialogu społecznego mającego na celu rozwiązywanie istotnych problemów społeczno-gospodarczych regionu ze wszystkimi reprezentatywnymi partnerami społecznymi i innymi uczestnikami życia publicznego, w tym z organami władzy i administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego,
 4. integracja środowiska przedsiębiorców rolnych, tworzenie warunków do sieciowej współpracy oraz inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost konkurencyjności i podnoszenie poziomu innowacyjności przedsiębiorstw oraz regionalnej gospodarki.

§ 10

Związek realizuje cele poprzez:

 1. działania powodujące stałe zwiększanie liczebności członków i potencjału organizacji, mierzonego wzrostem aktywności przedsiębiorców i ich uczestnictwem we wspólnie realizowanych przedsięwzięciach,
 2. rozwijanie relacji z partnerami i uczestnikami życia publicznego oraz formułowanie i publiczne prezentowanie opinii, stanowisk oraz wniosków zgodnych z interesami pracodawców z sektora rolno‑spożywczego oraz przedsiębiorstw otoczenia agrobiznesu,
 3. tworzenie własnego, silnego zaplecza eksperckiego uczestniczącego w pracach komitetów, komisji i zespołów na szczeblu regionalnym, krajowym i europejskim, których powołanie i działalność jest zgodna z celami Związku,
 4. działania promujące postawy przedsiębiorcze i proinnowacyjne oraz wspierające rozwój przedsiębiorczości i tworzenie struktur współpracy sieciowej,
 5. pozyskiwanie i udostępnianie członkom Związku bezpośrednich, bieżących informacji gospodarczych i prawno-organizacyjnych istotnych dla działalności sektora rolno-spożywczego i agrobiznesu,
 6. rozwijanie relacji z partnerami uczestniczącymi w procesach rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, w tym zwłaszcza z wyższymi uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, instytucjami otoczenia biznesu, organizacjami samorządu gospodarczego i samorządu terytorialnego, skupiających się w szczególności na partnerskiej realizacji przedsięwzięć budujących gospodarkę opartą na wiedzy oraz innowacyjności,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej, koncentrującej się na świadczeniu szerokiego zakresu wyprofilowanych usług o wysokiej wartości dodanej, wspierającej funkcjonowanie przedsiębiorców i rozwój regionalnej gospodarki w następującym zakresie:
  • 18.11.Z – Drukowanie gazet,
  • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie,
  • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,
  • 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • 58.11.Z – Wydawanie książek,
  • 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  • 62.09.Z ­– Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
  • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
  • 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  • 63.91.Z – Działalność agencji informacyjnych,
  • 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  • 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
  • 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
  • 74.10.Z – Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  • 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem Pracowników,
  • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • 96.09.Z – Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana.     

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE ZWIĄZKU ICH OBOWIĄZKI I PRAW

§ 11

 1. Członkowie Związku dzielą się na:
  1. Członków zwyczajnych,
  2. Członków wspierających.
 2. Rejestr członków prowadzi biuro Związku.

§ 12

 1. Członkiem zwyczajnym może być:
  1. osoba fizyczna, która na podstawie właściwego tytułu prawnego jest właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych,
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi działalność świadcząc wszelkiego rodzaju usługi lub produkująca produkty na rzecz rolnictwa.
 2. Członek zwyczajny może działać przez pełnomocników legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem.

§ 13

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, osoba prawna lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, która swym działaniem w szczególny sposób wspiera rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

§ 14

Członkowie związku mają prawo do:

 1. czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Związku, z wyłączeniem członków wspierających,
 2. do inicjowania wszelkich działań służących realizacji celów statutowych Związku,
 3. do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku,
 4. do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej Statutem Związku,
 5. zgłaszania do organów Związku wniosków w sprawach dotyczących działalności Związku,
 6. do uczestniczenia, za pośrednictwem organów Związku, w opiniowaniu aktów prawnych mających znaczenie dla prowadzonej przez nich działalności,
 7. eksponowania faktu członkostwa w Związku do własnych celów promocyjno-marketingowych.

§ 15

Członkowie Związku są zobowiązani:

 1. przestrzegać Statutu oraz stosować się do uchwał i regulaminów Związku,
 2. wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych,
 3. członkowie zwyczajni są zobowiązani opłacać składkę członkowską za każdy rok kalendarzowy w terminie do końca stycznia danego roku, a w przypadku przyjęcia do Związku po 31 stycznia, składkę roczną w ciągu 30 dni od nabycia członkostwa.

§ 16

Prawa członkowskie w pełnym zakresie posiadają członkowie zwyczajni Związku wywiązujący się z określonych w paragrafie poprzedzającym obowiązków.

§ 17

Deklarację członkowską, o przyjęcie w poczet członków Związku, składa się bezpośrednio do Zarządu Związku, który podejmuje decyzję w tej sprawie na najbliższym Posiedzeniu Zarządu Związku. Od tej decyzji zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków Związku.

§ 18

Zarząd Związku może zawiesić członka Związku w jego prawach, gdy:

 1. trwale nie bierze udziału w pracach Związku,
 2. nie opłaca składek członkowskich dłużej niż 6 miesięcy,
 3. działa na szkodę Związku,
 4. toczy się przeciwko członkowi postępowanie karne lub karno-skarbowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub na tle nawiązywanych stosunków pracy z pracownikami.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków Związku może wykluczyć członka Związku, jeżeli po zawieszeniu w prawach członkowskich przez Zarząd z powodów określonych w § 18 Statutu pkt 1–4, nie ustały przez okres 12 miesięcy powody zawieszenia.
 2. Walne Zebranie Członków Związku wyklucza z grona członków Związku osobę prawomocnie skazaną za przestępstwa gospodarcze lub umyślne przestępstwa karno-skarbowe.

§ 20

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  1. wypowiedzenia członkostwa przez członka zwyczajnego z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia,
  2. rozwiązania Związku,
  3. wykluczenia ze Związku przez Walne Zebranie Członków w razie rażącego naruszania postanowień Statutu i uchwał organów Związku,
  4. zakończenia prowadzenia działalności przez członka zwyczajnego, w tym także utrata statusu właściciela lub dzierżawcy gruntów rolnych,
  5. ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego Członka Związku,
  6. śmierci przedsiębiorcy działającego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność albo będącego właścicielem lub dzierżawcą gruntów rolnych.
 2. Członkostwo członka wspierającego ustaje z momentem złożenia do Zarządu Związku stosownej rezygnacji.

Rozdział IV

ORGANY ZWIĄZKU

§ 21

Organami Związku są:

 1. Walne Zebranie Członków Związku, zwany dalej „Zebranie”,
 2. Zarząd Związku,
 3. Komisja Rewizyjna Związku.

§ 22

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata i rozpoczyna się z chwilą wyboru przez Zebranie.
 2. Kadencja kończy się z chwilą wyboru przez Zebranie nowych władz do organów Związku, z uwzględnieniem pkt 1.
 3. Wygaśniecie mandatu/kadencji Członka Zarządu lub Członka Komisji Rewizyjnej następuje w razie:
  1. rezygnacji z funkcji złożonej na piśmie,
  2. odwołania przez uprawniony organ,
  3. utraty członkostwa w Związku,
  4. śmierci.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW ZWIĄZKU

§ 23

Najwyższą władzą Związku jest Zebranie, zwoływane przez Zarząd w każdym roku kalendarzowym w terminie nie później niż do 30 kwietnia danego roku.

§ 24

W Zebraniu uczestniczą wszyscy członkowie Związku korzystający z pełni praw członkowskich, a także z głosem doradczym członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 25

Zebranie jest ważne, jeśli uczestniczą w nim członkowie posiadający co najmniej 50%+1 mandat z ogólnej liczby członków korzystających z pełni praw członkowskich zgodnie § 16 Statutu. W przypadku braku wymaganego kworum Prezes Zarządu może zwołać Zebranie z tym samym porządkiem obrad w tym samym dniu, 60 minut po pierwotnym terminie. Uchwały Zebrania zapadają wówczas bez względu na liczbę mandatów reprezentowanych na drugim Zebraniu.

§ 26

Uchwały na Zebraniu podejmowane są zwykle większością głosów jego uczestników. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady, z wyjątkiem głosowań przeprowadzanych w trybie głosowania tajnego, które są powtarzane.

§ 27

 1. Uchwały Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem:
  1. uchwał w sprawach personalnych przekazanych do decyzji Zebrania przez przepisy Statutu lub wolą uczestników Zebrania,
  2. złożenia wniosku o przeprowadzenie głosowania tajnego przez przewodniczącego obrady lub grupy, co najmniej pięciu uczestników Zebrania.
 2. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym władzom Związku wymaga co najmniej 50% głosów uczestniczących w Zebraniu.

     

§ 28

O terminie, miejscu i planowanym porządku obrad Zebrania biuro Związku zawiadamia członków Związku co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem Zebrania Ogólnego, za pomocą listów poleconych.

§ 29

Do zakresu działań Zebrania należy:

 1. uchwalenie Statutu oraz wprowadzanie do niego zmian,
 2. wybór Prezesa Zarządu Związku spośród kandydatów zgłoszonych przez członków zwyczajnych; kandydat na Prezesa Zarządu nie musi być mandatariuszem Zebrania Ogólnego,
 3. wybór Członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych przez Prezesa Zarządu oraz uczestników Zebrania,
 4. udzielanie organom związku absolutorium za mijającą kadencję,
 5. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Związku za okres kadencji,
 6. uchwalenie programu działania Związku na okres kadencji,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia ze Związku,
 9. podejmowanie innych uchwał dotyczących Związku i jego bieżącej działalności, niezastrzeżonych do wyłącznej kompletacji innych organów, w tym w szczególności dotyczących współpracy oraz przystępowania do innych organizacji, określonych w par. 6 Statutu.

§ 29

Obrady Zebrania i wybór organów Związku odbywają się na podstawie „Regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Związku”, który stanowi załącznik nr 1 do Statutu.

§ 30

 1. Zarząd Związku lub Komisja Rewizyjna mogą zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków Związku w przypadku, gdy uznają to za niezbędne. Ponadto zobowiązane są zwołać je w przypadku złożenia takiego wniosku przez 1/4 członków Związku.
 2. W przypadku zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku, Zarząd Związku nie jest obowiązany przekładać sprawozdania ze swej dzielności, chyba że żądanie jego przedstawienia obejmował wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Związku lub jednym z zadań tego Zebrania mają być wybory nowego Zarządu. W planowanym porządku obrad Nadzwyczajnego Zebrania Członków Związku umieszcza się wyłączenie sprawy zgłoszone we wniosku o jego zwołanie. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Związku może poszerzyć tak określony porządek obrad o dalsze punkty.

ZARZĄD ZWIĄZKU

§ 31

 1. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Zebrania,
  2. realizacja budżetu Związku oraz koordynacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek, w tym podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, w szczególności zbycia i nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przez Związek,
  3. rekomendowanie przedstawicieli Związku do pełnienia funkcji w zespołach roboczych, komisjach, radach, ciałach opiniodawczych,
  4. ustalenia strategii i metod działania Związku dla realizacji podstawowych celów i zadań Związku,
  5. sprawowanie nadzoru nad pracą biura Związku, w szczególności przygotowywania projektów regulaminów funkcjonowania biura,
  6. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów statutowych Związku.
 2. Prezes Zarządu może ustanawiać pełnomocników do reprezentacji Związku, określając każdorazowo zakres ich umocowania.
 3. Prezes Zarządu może w imieniu Związku podpisywać wszelkie umowy oraz udzielać stosownych poręczeń.

§ 32

 1. W przypadku czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu powierza on pełnienie swoich obowiązków Wiceprezesowi Zarządu.
 2. W razie stwierdzenia trwałej niemożności dalszego pełnienia obowiązków przez Prezesa Zarządu, do czasu wyboru nowego Zarządu powierza pełnienie obowiązków Wiceprezesowi Zarządu.

§ 33

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku i reprezentuje Związek na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z członków wybranych przez Zebranie liczące od trzech do siedmiu osób, w liczbie nie mniejszej niż trzy.
 3. Zarząd na pierwszym swoim posiedzeniu wybiera Wiceprezesa.
 4. Do składania oświadczeń woli w imieniu Związku konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 34

 1. Członek Zarządu, który zaprzestał pełnienia funkcji lub utracił prawo do jego reprezentacji, niezwłocznie składa rezygnację z funkcji Członka Zarządu; dotyczy to także każdego przypadku ustania członkostwa w Związku.
 2. Członek Zarządu, który uchyla się od udziału w pracach Zarządu Związku lub swoim postępowaniem rażąco narusza Statut Związku oraz dobre obyczaje, może być odwołany przed upływem kadencji na pisemny, uzasadniony wniosek Prezesa Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w drodze głosowania tajnego, większością 2/3 głosów pozostałych członków Zarządu.
 3. W przypadku zmiany składu osobowego organów statutowych, członkowie Zarządu zatwierdzają uchwałą zmianę liczby członków Zarządu.

§ 35

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu w sposób ustalony w regulaminie Posiedzeń Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, ustalonym na jego pierwszym posiedzeniu.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 36

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zebranie.
 3. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego.
 4. Uchwały Członków Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w pracach Zarządu Związku z głosem doradczym. W związku z tym Prezes Zarządu Związku jest zobowiązany zawiadomić go o zwoływanych Posiedzeniach Zarządu, w trybie właściwym dla powiadamiania członków Zarządu.

§ 37

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. stały nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Związku,
 2. kontrolowanie pracy Zarządu w zakresie zgodności działania z postanowieniami Statutu i uchwałami Zebrania,
 3. kontrolowanie Zarządu w zakresie realizacji uchwał Zebrania i działalności finansowej,
 4. opiniowanie sprawozdań z realizacji budżetu i planu działania,
 5. przedstawienie na Zebraniu oceny z działalności Zarządu Związku i złożeniu wniosku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu.

BIURO ZWIĄZKU

§ 38

 1. Dla zapewnia statutowym organom Związku obsługi organizacyjno-merytorycznej oraz technicznej i biurowej, a nadto celem realizacji innych zadań wyznaczonych przez Zarząd, wynikających z prowadzonej przez Związek działalności zgodnie z zakresem określonym w par. 11 pkt 7, powołuje się biuro Związku, którego pracami kieruje Prezes Zarządu.
 2. Nadzór nad pracami biura Związku sprawuje Zarząd.
 3. Pracownicy biura lub podwykonawcy wykonują zlecone obowiązki przez Prezesa Zarządu zgodnie ze Statutem oraz uchwałami i regulaminami Związku.
 4. Pracownicy biura Związku mają prawo brania udziału w posiedzeniach organów Związku z głosem doradczym i z prawem zgłoszenia wniosków.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK ZWIĄZKU

§ 39

 1. Majątek Związku powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. dobrowolnych wpłat członków Związku,
  4. przychodów z działalności gospodarczej,
  5. z innych wpływów.
 2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Związek służy wyłącznie do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.

 

§ 40

Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Związku składają:

 1. w sprawach bieżącego zarządu – Prezes Związku jednoosobowo,
 2. w sprawach nabycia bądź zbywania nieruchomości lub dokonywania czynności obciążających majątek związku powyżej przychodów na dany rok określonych w każdorocznym preliminarzu finansowym – Prezes Zarządu i dwóch Członków Zarządu.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE ZWIĄZKU

§ 41

Zmiana Statutu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Związku podjętej zwykłą większością głosów członków korzystających z pełni praw członkowskich Związku obecnych na Zebraniu.

§ 42

Rozwiązanie Związku może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Związku podjętej przy obecności co najmniej 50%+1 członków korzystający z pełni praw członkowskich Związku, większością nie mniejszą niż 50%+1 ogólnej liczby mandatów uprawnionych do głosowania.

 

Pobierz Statut ZPDiWR

Zapraszamy

Kontakt

Związek Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych
ul. Hetmańska 38
85-039 Bydgoszcz
 • +48 52 322 48 79
 • +48 570 894 894
 • info@pracodawcyrolni.pl
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • KRS: 0000053078
 • NIP: 9671080580
 • REGON: 092531326
BGŻ BNP Paribas 84 2030 0045 1110 0000 0284 3700
BGŻ BNP Paribas 07 2030 0045 1110 0000 0415 9630